پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
نخستین همایش بین الملی گویش های مناطق کویری ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

This research aims to describe the distribution of speech forms in the township of Semnan. With this – to our knowledge – first detailed dialect survey of the region, we propose suggesting linguistic groupings of the local speech varieties, their boundaries, their relation to each other and to Mazandarani as well as an approximation of the number of speakers for each variety. In each of eleven reference points we interviewed knowledgeable informants, administered 30-40 questionnaires, collected material in the local speech variety and videotaped short stories or sentences, as well as two to four word lists with 220 words each. We transcribed these phonetically and with the help of WordSurv computer software compared them to each other as well as to Persian (Farsi) and Mazandarani.To determine the distribution of speech forms, we take into account the following criteria: previous research, the opinion of knowledgeable informants, the speakers' perception and lexicon- as well as phonostatistic similarity. Our estimate of numbers of speakers is based on previous research, the estimate of knowledgeable informants as well as locals and on the National Census from 2006. We came to the conclusion that there are three languages spoken in the township of Semnan: Shahmirzadi, which is part of the Mazandarani group (ca. 6 000 speakers in the township of Semnan), Semnani (a continuum with approximately 30 000 speakers) and Sangesari (ca. 16 500 speakers).

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني Alexander Kolbitsch Mirjam Kolbitsch

The Thousand Accents’ Island: Languages and Dialects in the Township of Semnan

2450-3-e
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در اين پژوهش نويسنده در پي آن است كه نشان دهد چگونه يك رويكرد تطبيقي ـ تاريخي به گويش‌شناسي جديد ايراني مي‌تواند براي درك بهتر و حفظ ميراث فرهنگي ـ زبان ايراني سودمند و مؤثر باشد. با قبول اين ديدگاه، نويسنده قصد دارد دو مورد جالب و به عقيده خود نويسنده موارد نمونه‌اي از اين ميراث فرهنگي زباني را بحث كند: گويش ابيانه‌اي (كه به زبان پهلوي مرتب است) و سرخه‌اي (كه به سغديان و زبان‌هاي ايراني شرقي ميانه مرتبط است). علاوه بر اين نويسنده تمايل دارد از اين همايش جالب بهره‌اي ببرد تا يك پروژه بين‌المللي مشترك را بين مؤسسه خود نويسنده يعني مؤسسه مطالعات ايراني و آكادمي علوم اتريش و دانشگاه‌هاي ايران با ديگر مؤسسات پژوهشي ايراني پيشنهاد دهد تا از اين ره‌گذر بتوانيم ميراث فرهنگي زباني ناحيه كاشان را سنديت داده و حفظ كنيم.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني چيرا بارباتي

بررسي رابطه بين واژه‌نامه ميانه و جديد ايراني: وضعيت فعلي و ابعاد جديد

629
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گويش تاتي شمال خراسان، يكي از گويش¬هاي اصيل و مهم زبان فارسي است كه امروزه در بخش¬هایی از منتهی¬الیه غرب خراسان بزرگ مانند سنخواست، راز، گیفان، جاجرم و... رایج است. بررسي و شناخت این گویش، به سبب گستردگي آن در پهنه‌اي وسيع، كثرت گويشوران، پيشينه‌اي تاريخي، پيوند با گذشتۀ زبان و حفظ بسياري از واژگان خاص مربوط به دوران¬هاي تاريخي زبان فارسي، ارزش فراوان دارد. امروزه هم بسياري از واژگان زیبا و اصيل فارسی دَريِ كهن، در گويش تاتي مردم سنخواست و جاجرم يافت مي¬شود و هم معنايِ بسياري از واژه‌هايِ ديريابِ آثارِ کهن زبانِ فارسی، در فضاي فرهنگي این مردم و گويش تاتي قابل پي¬گيري است. در اين جُستار برآنيم با رویكردي به آثار عطّار، اهمیّّت گردآوري و ثبت و ضبط واژگانِ غني اين گويش و نیز توجّه به اين گويش را به دليل حفظ تلفّظ كهن بعضي از واژه‌ها و وجود بسياري از واژگان و ساختارهاي كهن با ارائۀ شواهدي از آثار عطّار بازگو ‌کنیم.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر هادی اکبرزاده

بررسی واژه‌هایی از گویش تاتی مردم سنخواست و جاجرم در آثار عطّار

442
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش‌ها و زبان‌های محلی منابعی بسیار غنی برای پژوهش‌های زبانی، ادبی، جامعه شناسی، مردم شناسی و تاریخی هستند. با گردآوری گویش‌ها و لهجه‌ها و توصیف علمی آن‌ها می‌توان خیلی از مشکلات فقه‌الغوی، دستوری و آوایی زبان فارسی را حل و از واژگان آن‌ها در ساخت واژه‌های نو استفاده کرد. گویش بیرجندی یکی از گویش‌های فارسی نو محسوب می شود که مانند گویش‌های دیگر به نسبت زبان رسمی، کمتر تحول پذیرفته و از این روی بسیاری از ویژگی‌های فارسی کهن را حفظ کرده است. این تحقیق بر آن است تا در چهارچوب نظریۀ ساخت گرایی توصیفی همزمانی از فرایند‌های واجی گویش بیرجندی که یکی از جنبه‌های نظام آوایی گویش بیرجندی محسوب می‌شود ارائه کند. در نهایت مشخص شد که در گویش بیرجندی فرایند‌های آوایی همگون‌سازی، ناهمگون‌سازی، ابدال، حذف، افزایش، جابه‌جایی، ادغام، جابه‌جایی و حذف، ابدال و ادغام، ابدال و جابه‌جایی، ابدال و حذف وجود دارد و از این نظر تفاوتی با زبان فارسی رسمی ندارد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني اعظم استاجی - ابوالفضل اخلاقی

توصیف فرایندهای واجی گویش بیرجندی

256
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در اين پژوهش با بررسي اصطلاحاتي كه در ساختار آن‌ها از نام اندام‌هاي بدن استفاده شده است به دنبال مفهوم‌سازي‌هايي هستيم كه در اين اصطلاحات منعكس شده است. بررسي ساختار اصطلاحات زبان‌هاي مختلف، نشان مي‌دهد كه سه قسمت اصلي بدن يعني شكم‏، قلب و مغز(سر) بيشترين نام‌ اندام‌هايي هستند كه در مفهوم سازي از آن‌ها بهره‌گيري مي‌شود. آيا در اصطلاحات گويش راجي (شهرستان دليجان) به اين صورت است؟ تازگي اين پژوهش در آن است كه به دنبال تأثير تفكر استعاري و مدل‌هاي فرهنگي در ساخت اصطلاحات اين گويش است و در پايان نگارندگان سعي دارند نشان دهند كه در ساخت اصطلاحات اين گويش از كدام نام‌اندام‌هاي بدن بيشترين استفاده صورت گرفته است و هر نام‌اندام نشان دهندۀ كدام بعد شناختي،‏ هيجاني‏، فرهنگي- اجتماعي و تجارب زبان شناختي آن‌ها است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني امیر احمدی - حجت محرابی

واژگان دال بر نام اندام‌هاي بدن در ساختار اصطلاحات گويش راجي: يك تحليل شناختي

107
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

The present study is a comparison among aspect markers in Balochi dialects spoken in Turkmenistan, Afghanistan, Sistan (Sarhadi), Granchin (Sarhadi), Sarawan, and Fars (Koroshi Balochi). The theoretical models used are Comrie (1976, 1985) and Bhat (1999).The oral texts used as language data, which made up the corpus for analysing aspect markers in Koroshi, were collected from different parts of Fars Province during several field journeys in the period between February 2008 to April 2009 and the oral texts used as language data for analysing aspect markers in Sistani Balochi were collected from different parts of Sistan during several field journeys in the period between February 2009 to May 2010. The main part of the material consists of folktales, life stories and procedural texts (how to cook, how to weave, etc.) told by male and female linguistic consultants (20 persons) of different ages (between the ages of 40 and 90) with different social backgrounds. After recording the linguistic data (in WAV format), the texts were reduced to written form by means of a phonological transcription. Language data and examples for this aim for other dialects were extracted from published papers and books.There are two aspects in all the dialects mentioned: perfective (unmarked) and imperfective (marked), and the verbal clitics = a and marginally k= markers of imperfective aspect. It is, however, very interesting to note that in Koroshi Balochi dialect there is a different structure in addition to the verbal clitic =a (which also appears attached to the verb as a proclitic a= in Koroshi) which also shows imperfective aspect, namely a construction with ma-). Both these constructions are parallel. In the present temporal field, Koroshi shows a structure for progressive aspect that is not found in any other dialects of Balochi studied so far except in Koroshi and Lashari Balochi (Yusefian 1382). In some of the dialects studied in this research such as Sistani Balochi and Balochi of Granchin there are two different structures in imperfective progressive/ingressive aspect both in the past and present temporal field, which are used side by side by consultants. The second structure shows the influence of Persian.In Sarawani dialect there is one structure indicating imperfective progressive/ingressive aspect, which also shows the influence of Persian but in Balochi of Turkmenistan and Afghanistan there is only the inherent Balochi structure for this aspect. Perfective aspect in all these dialects is unmarked and is formed with the past stem plus personal endings or agent clitics.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني Carina Jahani Abbas Ali Ahangar Maryam Noorzaei

A Comparison among aspect markers in Balochi dialects of Turkmenistan, Afghanistan, Sistani Sarhadi, Granchin Sarhadi, Sarawani, and Koroshi

2436-3-e
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

There is a principle of language which values one form for one meaning and one meaning for one form. This is a good principle from the perspective of the language learners. From the perspective of society, however, there is usefulness to have multiple ways of saying more or less, the same thing. This multiplicity, or linguistic variation, is also perhaps an important and even necessary aspect of the nature of language. The purpose of this study is to provide a descriptive account of dialect differences in Sistan area in order to show the geographical variation of dialect among the rural and urban people.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني H. Mashhady M. Dousti

Geography of Sistan People While Speaking?

2483-3-e
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

Under the dual signs of internationalism and globalization, the process of multicultural ethos is first affected by either jockeying into power position or erosion of status of dialects. If the field of language can be metaphorically perceived, borrowing from Hemingway as a stream then dialects are veritable islands in the stream constantly locking their promontories or drifting apart, to use yet another metaphor, this time from A.D.Hope, the Australian poet.The paper shall attempt to look at geographic, political, economic and cultural proximities and distances that form the atmosphere within which dialects survive, grow or lose out.The paper will base itself on the notion that no nation is linguistically monolithic. In other words, the hegemony within the field of dialects will be perceived as one that arises out of certain real time politics. Further, a broad view of the forces that drop similarities and produce balkanization of the dialects as inimical to one another within a linguistic arena will be examined.The perpetual attempt at producing “standard” dialect as opposed to the “non-standard” in an attempt at gaining status will be explored in the paper. Finally, the paper shall attempt to argue the necessity for making the modern nation a multilingual state.kind of addition is observed in Sangsari dialect which is derived by adding a vowel between the initial clusters or adding a vowel or a consonant before the initial clusters. The interesting point in the repeated letters is the enclitics form of the auxiliary verbs and the place of voiceless explosive consonants between the two vowels which are repeated in pronunciation. There is a shortening of the mid neutral vowel of [ə] in the syllabus without stress a tendency which has even influenced the prefixes of the verbs.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني Ravi Chandra

Islands in the stream: Dialects and Culture

2411-3-e
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

With this paper I would like to show how a comparative-historical approach to modern Iranian dialectology could be very useful and helpful for better understanding and preserving the Iranian cultural-linguistic heritage. Assuming this point of view, I am going to discuss two interesting and, in my opinion, paradigmatic examples: the Abyā-ne´I (really related to Pahlavi?) and the Sorkhe´i (really related to Sogdian and middle East Iranian languages?) Furthermore, I would like to take advantage of this very interesting conference to propose to you a jointly international project between my Institute, the Institute of Iranian Studies, Austrian Academy of Sciences and Iranian Universities and/or other Iranian academic institutions in order to document and preserve the cultural-linguistic heritage of the Kāšān area.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني Chiara Barbati

On the relationships between Middle and New Iranian´s lexicon: present state and new perspectives

2514-3-e
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

Researchers of Iranian languages, which don’t use analyzing hardware, usually claim that the word stress in Iranian languages is dynamic (marked by the intensity of a sound). We can find such astatementin the article of Pierre Lecoq(1974) in relation to the Abyānei language (accent d’intensité). The main goal of our investigation was to find the correlate of word stress in Abyāneiwith the use of the sound recording equipment and statistical analysis techniques. Speech of 3 Abyānei middle aged subjects (one man and two women) was recorded in the village in spring of 2008. 40 2-syllable words were cut out of the digital recordings. Those samples (with initial and non-initial stress) were segmented (boundaries between the phonemes were marked). The vowels were analyzed by Praatsoftware (their parameters like intensity, duration, fundamental frequency etc. were extracted; see www.praat.org). The extracted sets of parameters were analyzed by ANOVA routines in Excel tables. The main result of the analysis is that the main feature of word stress in Abyānei is duration (p=0.006), in other words the stress in Abyānei is quantitative. The secondary feature is tone (F0), i.e. the stressed syllable is sometimes marked by higher fundamental frequency. Intensity seems to play no significant role in marking the stressed syllable. Experimental study of other Iranian languages also showsthe insignificance of the intensity feature for the word stress. Persian stress is tonal, Tajik – tonal, Afghan Pashto – quantitative, Afghan Dari – quantitative, Gavruni (the language of Iranian Zoroastrians) – quantitative, Sarykoli (the language of a tribe of Pamirian origin in China) – quantitative.The place of the stress in Abyāneias compared with the Persian is shifted towards the beginning of the word. The same feature can be found in another North-Western Iranian language – Gavruni (the language of Iranian Zoroastrians).

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني Prof. Vladimir Ivanov Dr. LeyliDodykhudoeva

Prosody in Abyānei language

2423-3-e
[2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020