سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
نخستین همایش بین الملی گویش های مناطق کویری ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

This survey investigates the use of incorrect prepositions by Baluch students learning Persian as their second language. As it has been cleared the students have not used the prepositions in their correct way. In some sentences because of the phonetic similarity between the prepositions the students have used the same which are currently available in their own language. So the most important problem here may be transfer either from Baluchi or Persian. It means that when the child finds some similarities between the structure of the new language and his mother language he/she overgeneralises that structure in order to make up the shortage.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني Somayeh Mohammadi

The Incorrect use of Prepositions by Baluch students learning Persian

2496-3-e
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

روستاي لاسجرد، مركز دهستان لاسگرد مي¬باشد كه در 35 كيلومتري غرب شهر سمنان و كنار جادۀ تهران - مشهد واقع شده است. اين روستا علاوه بر قلعۀ تاريخي، كاروان¬سراي شاه¬عباسي، آب¬انبار و خانه بادگير، آثار باستاني و ديدني ديگري را نيز در خود حفظ كرده است. به يقين مي¬توان گفت كه زبان سمناني، سنگسري، لاسگردي، افتري و سرخه¬اي، از اصيل¬ترين و دست نخورده¬ترين زبان¬هاي اين مرز و بوم است و زبان لاسگردي از نطفه¬هاي زبان و فرهنگ آريايي است. این مقاله در پی آن است تا ضمن بررسی پیشینۀ تاریخی منطقۀ لاسگرد و ریشه¬یابی نام آن در آثار مختلف تاریخی و جغرافیایی، به بررسی ویژگی¬های گویش لاسگردی در حوزۀ ضميرهاي فاعلي، مفعولي، اعداد، ايام هفته و اسامي روزها بپردازد و علاوه بر آن، ضرب¬المثل¬های به کار رفته در این گویش و محتوای آن¬ها را معرفی کند تا زمینه برای معرفی و حفظ این میراث فرهنگی و زبانی فراهم شود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني عباسعلی حیدریان

آپاما شهر غريب

904-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش، به دلیل تغییر زبان ایجاد می¬شود و تغییراتی که در گويش یک گروه یا منطقه حادث می¬شود، می¬تواند متفاوت از تغییراتی باشد که در گويش گروه و یا منطقۀ دیگر به وجود می¬آید. گویش¬های منطقه¬ای و گویش¬های اجتماعی، به همین دلیل به وجود می¬آیند. بحث مرگ گويش¬ها و لهجه¬ها، بحثي کاملاً علمي و پذيرفته شده است؛ به طوري‌که بسياري از زبان¬شناسان برجستۀ دنيا معتقدند كه در طول سال، بسياري از گويش¬ها، لهجه¬هاي بومي و حتي زبان¬ها به فراموشي سپرده و به زبان واحد جهاني تبديل مي¬شوند. این مقاله به تعدادی از آسیب¬های وارده به گویش¬ها و همچنین راهکارهایی برای حفظ این گنجینه¬ها اشاره دارد. فرهنگ و دیدگاه مردم نسبت به گویش¬ها باید تغییر پیدا کند تا بتوان گام مؤثری در این زمینه برداشت. مردم بومی هر منطقه، می‌توانند با ثبت و ضبط گويش¬ها با ابزار¬های الکترونیکی پیشرفتۀ امروزی و با انتشار کتاب، گامي مؤثر در حفظ گويش¬ها بردارند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني سهیلا ضیاءالدین

آسیب‌شناسی گویش‌ها و بررسی شیوه‌های حفظ آن‌ها

1628-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در امر تعلیم و تربیت و توسعۀ گویش‌ها، شناخت عوامل بازدارنده و محدودیت‌ها‌، گامي مهم در جهت رفع مشکلات جامعه¬، به حساب می‌آید. توجه به گویش‌های محلی مناطق کویری در مدارس و دانشگاه‌ها به عنوان هستۀ مرکزی فعالیت‌های پژوهشی فولکلور، از عوامل بسياري متأثر است. با توجه مطالعات انجام‌شده، توسعۀ گویش‌های کویری در مدارس با دو دسته¬ موانع درون و برون¬سازمانی رو¬به¬رو است که در تحقیق حاضر مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته‌اند. روش پژوهش دراين تحقيق توصیفی-زمینه‌یابی است. نتایج نشان داده که با رفع موانع مذکور و ایجاد همکاری‌های بین¬¬سازمانی در اين مناطق و گسترش جهانگردی توأم با توسعۀ گویش‌های کویری، می‌توان به گسترش ادبیات و گویش‌های کویری در مدارس و دانشگاه‌ها، کمک شایانی کرد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني احمد غنی‌پور ملکشاه - رضا عبادی جامخاه - خدیجه نوروزی

آسیب‌شناسی گویش‌های کویری و ارائة مدلی به منظور توسعة گویش‌های کویری در مدارس و دانشگاه‌های مناطق کویرنشین ایران

1726-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

ارتباط كلامي بين افراد يك جامعه از طريق گفت¬و¬شنود و نوشته و خط برقرار مي¬شود. خط، چهرۀ نوشتاري زبان است، از اين رو بايد تلفظ دقيق نوشته را به خواننده منتقل کند. همچنین بايد تابع قواعدي باشد كه نوشتن را ضابطه¬مند و خواندن را آسان ¬کند. آواهاي هر زبان به دو گروه واكه و همخوان، تقسيم مي¬شود. معمولاً در ثبت همخوان¬ها، مشكل خاصي وجود ندارد، اما تفاوت اصلي خط رسمي كشور و گويش يك منطقه، ثبت واكه¬هاي یک گويش است كه در مواردي با واكه¬هاي زبان رسمي متفاوت است. از اين رو، آواشناسي و آوانگاري در ثبت و نگارش گويش¬ها اهميّت بسيار دارد؛ زيرا بايد جزئيات و دقايق تلفظ گويش در خط ظاهر شود. در مورد گويش سمناني نيز هر چند از حدود يك قرن پيش تاكنون تلاش¬هايي صورت گرفته و آثاري منتشر شده است، اما هنوز روش يكسان و استانداردی ارائه نشده و پژوهشگران در تعداد واکه¬های این گویش با هم اختلاف دارند. در اين مقاله ضمن بررسی سه مقولۀ واكه¬هاي سمناني، همخوان¬هاي سمناني و نقش تكيه بر روي هجاها، سعي شده است تا به نابساماني¬های حوزۀ آواشناسی و آوانگاری در گویش سمنانی پايان داده شود و خطي مورد پذيرش گويشوران و زبان¬شناسان پيشنهاد شود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني پرویز پژوم شریعتی

آواشناسی و آوانگاری گویش سمنانی

771
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

یک اصل در زبان وجود دارد که یک فرم برای یک معنی و یک معنی را برای یک فرم ارزشمند می¬داند. این اصل، از دیدگاه فراگیران زبان، اصل خوبی پنداشته می¬شود. با این حال از دیدگاه جامعه، دانستن چندین شیوه برای بیان یک مفهوم، سودمند است. این تعدّد، یا تنوّع زبانی، شاید یک جنبۀ مهم و حتی ضروری در ماهیّت زبان باشد. هدف پژوهش حاضر، تهیّۀ شرحی توصیفی از تفاوت¬های گویشی در منطقۀ سیستان است تا تنوّع جغرافیایی گویش را بین مردم روستا¬نشین و شهر¬نشین نشان دهد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني حبيب‌الله مشهدي محمّد دوستي

آیا تفاوتی در جغرافیای گویشی مردم سیستان هنگام صحبت کردن وجود دارد؟

2029-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

ادبیات شفاهی، اسطوره¬ها، حماسه¬های ملی، روایت¬های غم¬بار و شادی¬آور زندگی روزمره و ترانه¬های همچون لالایی¬ها و متل¬های آهنگین را در خود حفظ كرده است. ادبیات شفاهی، از جمله میراث معنوی اقوام و گروه¬های مختلف انسانی شناخته می¬شود. ادبیات عامه، سرایندگان ناشناسی دارد و برآیند اندیشه و تخیل جمعی است که ماحصل آن در طی گذشت زمان و بنا بر تجارب و وقایع تلخ و شیرین به وجود آمده است. ویژگی خاص این قسم از فرهنگ، جاری بودن آن از گذشته تا روزگار معاصر است که پیوند فرهنگی مردمان دیروز و امروز را سبب می‌شود. ادبیات شفاهی، نشان¬دهندۀ اندیشه¬ها، سنت¬ها، عواطف و باورهای فرهنگی اقوام و ملل مختلف است. کویر¬نشینان استان سمنان، ادبیات پُر¬گُهر و ارزشمندی را از پیشینیان خود به ارث برده¬اند. آن¬چه در این مقاله بدان پرداخته¬ایم، جلوه¬ای هر چند اندک از میراث معنوی ارزشمند ساکنین کویر در این استان پهناور است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني حمیدرضا حسنی - فاطمه قلی‌پور کالمرزی

ادبیات شفاهی، میراث معنوی کویرنشینان استان سمنان

822-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

مقالۀ حاضر به دو اصطلاح ویژۀ گویش یزدی یا دری زردشتی اختصاص دارد، یعنی اسم برادر که در شهر یزد دِوِر (d(e)ver)، تلفّظ می¬شود و اشتقاق آن هند و اروپايي است و واژۀ یزدی دوی (dvi)؛ یعنی «عروس». این واژه، در حال حذف¬شدن از گفتار زردشتیانِ شهر یزد است و با وام¬واژۀ عربی «ووروس» ((v)ōrus) جایگزین می¬شود. برای تشخیص اشتقاق این واژه، به نظرم، بررسی موادی از لهجه¬های اطراف شهر یزد کمک می¬کند. دلایلِ فونتیک اجازه می¬دهد، شکلِ ابتدايي (قدیم) این واژه را به صورت ذیل بازسازی کرد: «دوی» (dvi ) كه از ددو (vadū) اشتقاق یافته است. بر اساس يكي از نتايج اين پژوهش مي¬توان گفت كه ترکیب همدوی (hem-dvi) كه دارای پيشوند «هم» است در گویش¬های گوناگون ایرانی، از جمله يزدی، از تركيب (ham-+ vadu-) سنسکریت به معناي (vadhu- =) عروس است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني يلنا مالچنوا

اصطلاحات خویشاوندی در گویش‌های مناطق کویریِ ایران (مشاهدات تاریخی ـ تطبیقی)

1845-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

هدف از انجام این تحقیق بررسی گسترش جغرافیایی 100 صورت زبانی (آوایی، واژگانی، صرفی و نحوی) در منطقه حد فاصل شهر تربت جام و شهر مشهد و تهیه اطلس زبانی منطقه بوده است. با استفاده از این شیوه تعدادی صورت زبانی گردآوری شده است. این ذخایر به غنا و تنوع بخشیدن به صورت‌های زبانی موجود کمک می کند. لازم به ذکر است که می توان با وارد کردن بسیاری از واژه های گویشی در زبان فارسی رسمی برخی خلاهای واژگانی را پر کرد، چرا که در بسیاری از موارد در مقایسه با صورت‌های زبانی موجود مربوط به یک طیف معنایی خاص، بار معنایی دقیق‌تری را در خود دارند. علاوه برآن، از این یافته‌ها می توان به شیوه تحول سطوح مختلف زبان فارسی پی برد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر محمود الیاسی

اطلس زبانی منطقۀ حد فاصل شهر تربت جام و شهر مشهد (بر پایۀ اطلس زبانی انگلستان)

493
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

تحقیق حاضر، کوششی در جهت ارائۀ اطلس گویش¬های مردم تفت، از شهرستان¬های استان یزد است. اين شهرستان، با ابرکوه، مهریز، یزد و صدوق همسایه است. از آنجا‌که این شهرستان، دارای تنوّعات گویشی فراواني مانند یزدی و زردشتی است و بسیاری از گویش¬ها رو به نابودی هستند، حفظ و ثبات گویش¬ها، اهمیّت دوچندان می‌یابد. با تهیّۀ نقشه¬های زبانی، می¬توان تنوّعات گویشی مناطق مورد بررسی را در یک نگاه مشاهده کرد و اطّلاعات گویشی دقیق در اختیار مخاطب قرار داد. در این تحقیق سعی شده تا در مرزهای هم¬گویی، تمایزات واژگانی تلفّظ یک واژۀ خاص مشخص شود. همچنین انواع مرز هم¬گویی شامل هم¬گویی واژگانی، تلفّظ آوایی و واجی تعیین شده و در تعیین تأثیراتی که گویش¬های مناطق هم¬جوار از یکدیگر پذیرفته¬اند، مورد بررسی قرار‌گرفته است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني ماریا امیری - آمنه زارع

اطلس گویش‌های مردم شهرستان تفت

583
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020