سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
نخستین همایش بین الملی گویش های مناطق کویری ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در اين تحقيق، به بررسي رويكرد معيار که در چهارچوب رده¬شناسی ساختواژی ارائه شده در گويش بيرجندي، می¬پردازیم. رویکرد معیار، خلاف بیش¬تر رویکردهای دیگر که به پدیده¬های زبانی پُربسامد مي¬پردازند، به پدیده¬هایی که کم¬بسامدند نیز توجّه می¬کند و معتقد است که بسامد کم، دلیل اهمیّت کم نیست. بنابراین، ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬بي¬قاعدگی¬ها یا موارد غیرمعمول که عمدتاً توسط دیگر رویکردها کنار گذاشته می¬شوند، در این رویکرد با توجّه به معیارهایی رده¬بندی می¬شوند و از طریق این رده¬بندی¬ها، صورت¬های ممکن در زبان¬ها مشخص می¬شوند. با توجّه به آن¬چه گفته شد، در اين پژوهش ابتدا مقولاتي چون عدد، دوگان¬سازي، جهت، صفات، زمان، شخص، شمار، صورت¬هاي مكمّل، نفي، واژه¬بست¬ها، وند¬افزايي و همايندي در گویش بیرجندی معرفي و سپس بر اساس رویکرد معیار بررسي شدند. نتیجه تحقیق، دست یافتن به رده¬بندی معیار در هر مقوله بود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دكتر شهلا شريفي - الهام اخلاقی

بررسي ساختواژۀ گويش بيرجندي بر اساس رويكرد رده‌شناسي معيار

1403-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

افزایش یک صامت (صامت میانجی)، جزء فرآیندهای واجی محسوب می‌شود و به منظور جلوگیری از هم¬نشینی دو مصوت پیاپی میان آن¬ها ظاهر می‌شود، اما هیچ‌گونه نقش تمایزدهندۀ معنی ندارد. صامت¬های میانجی در گويش مشهدي که با ملاحظه و بررسی داده‌های گردآوری شده به دست آمد، شامل صامت¬های /z/ , /g/ , /y/ بود که در مقالۀ حاضر بنا بر بسامد کاربردشان در گفتار روزانه، معرفی و بررسی شده‌اند. در توصیف این صامت¬های میانجی به محیط آوایی و توزيع آن¬ها نيز پرداخته شده است. با مقایسۀ گویش مشهدی با زبان محاوره‌ای معیار، می‌توان نتيجه گرفت که صامت میانجی /y/ به جای //? ، /g/ به جای / ? / ،/ h / و / z / به جای / h / ظاهر می‌شود. از نظر محیط آوایی نیز /y/ دارای بیش¬ترین تنوع از نظر واکه‌هایی است که پیش و پس از آن می‌آید. در حالی‌که واکۀ /e/ تنها واکه‌ای است که قبل و بعد از صامت میانجی /z/ می‌آید. از نظر توزیع صامت¬های میانجی هم صامت میانجی /y/ در سطح نحو و دو صامت/z/ و /g/در سطح ساخت¬واژه، عمل می‌کنند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر محمدرضا پهلوان‌نژاد - فاخته نخاولی

بررسي صامت‌هاي ميانجي در گويش مشهدي

806
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

تبديل يك واج به آوايي كه درجۀ گرفتگي يا ديرش آن كمتراست، تضعيف ناميده مي¬شود. اين فرايند هنگامي رخ مي¬دهد كه يك واج در بافت ميان¬واكه¬اي يا در جايگاه پايانۀ هجا، قرار داشته باشد. در اين مقاله، تضعيف واج¬هاي /d/‍، /t/، /p/ و /G/ و تبديل آن¬ها به آواهاي [j]، [d]، [b] و [x] درگويش سبزواري و تضعيف همخوان¬هاي لبي /b/، /v/ و /f/ و تبديل آن¬ها به [w] كه فرايند مشتركي در گويش¬هاي تربت حيدريه، سيستاني، زابلي، قايني، بيرجندي و بسياري از گويش¬هاي غيركويري است، در چهارچوب نظريۀ بهينگي مورد تحليل قرار مي¬گيرد. لازم به ذكر است كه برخي از اين موارد، حاصل تعامل فرايندهاي تضعيف و همگوني است. تبيين دقيق فرايند تضعيف براي نظريه¬هاي قاعده¬بنياد كه صورت¬گراي محض هستند، چالش¬برانگيز است؛ ولي در نظريۀ بهينگي محدوديت¬¬بنياد، با توسل به واج¬شناسي نقش¬گرا، مي¬توان اين فرايند را تبيين كرد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني بشیر جم

بررسي فرايند واجي تضعيف در چند گويش كويري در چهارچوب نظريۀ بهينگي

935
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

اين نوشتار به بررسي انسان¬شناسانۀ ايل سنگسري مي¬پردازد. گويش، آداب و رسوم و آيين¬هاي خاص این قوم، زمينۀ مطالعات انسان¬شناسي و زبان¬شناختي اين گروه را فراهم کرده است. پيشينۀ تاريخ اين قوم به اوّلين دستۀ آريايي¬هاي مهاجر به ايران، باز می¬گردد. زبان¬شناسان، زبان سنگسری را از گويش¬هاي ديرين آريايي مي¬دانند كه پس از قرن¬ها، ريشه¬هاي آن حفظ شده و در آن از كهن¬ترين واژگان به كار رفته در متون پهلوی و پارسی باستان، استفاده مي¬شود. از مشخصه¬های بارز اين گويش، مي¬توان به پيچيدگي ساختاري، كاربرد ضماير متفاوت براي جنس مذكر و مؤنث و تنوع واژه¬ها در نام¬گذاري گوسفندان، اشاره كرد. در اين مقاله به انسان¬شناسي ايل سنگسر از بُعد دامداري، زندگي عشايري و شاخص¬هاي فرهنگي از منظر زبان¬شناختي پرداخته مي¬شود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني نغمه بيدقي‌فر - بهمن رحیمی

بررسي فرهنگ سنگسري از منظر پاره¬اي از واژگان ريشه¬دار به كار رفته در كوچ¬نشيني و دامداري

668
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

مقالۀ حاضر تلاشی است در جهت حفظ و بررسی گویش¬ها¬ی ایرانی که در حال فراموشی هستند. گويش سرخه¬ای، یکی از این گویش¬ها است که مردم سرخه، بدان تكلم مي¬كنند. سرخه يكي از شهرهاي استان سمنان است که در فاصلۀ 20 كيلومتري جنوب غربي شهر سمنان در حاشيۀ كوير نمك قرار دارد. سرخه از جنوب با كوير نمك، از شمال با مهدي¬شهر و فیروزکوه، از غرب با گرمسار و از شرق با سمنان همسایه است. جمعیت سرخه، بالغ بر 12 هزار نفر می¬باشد. معرفی شهر سرخه، موقعیت جغرافیایی، نمادهای آوانویسی و بررسی اسم و ضمیر و انواع و ویژگی¬های آن¬ها، مهم¬ترین بحث¬های این مقاله هستند. یکی از نکات مهم در این گویش، وجود ویژگی ارگتیو می¬باشد که نشان¬دهندۀ نزدیکی این گویش به زبان پهلوی است. بر این اساس، شناسۀ به کار رفته در فعل ماضی متعدی، ضمیر متصل است. علاوه بر ويژگي ارگتيو، آمدن حرف اضافه پس از اسم یا ضمیر، عدم وجود نشانۀ مفعولی و آمدن مضافٌ¬الیه پیش از مضاف از نکات قابل تأمل ديگر در این گویش است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني حسن یعقوبی

بررسی اسم و ضمیر در گویش سرخه‌ای

2358-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

وزوان، یکی از نقاط شهری بخش میمه از توابع استان اصفهان است. فاصلۀ وزوان تا اصفهان، مرکز استان 85 کیلومتر و فاصلۀ آن تا تهران، مرکز سیاسی کشور، 315 کیلومتر است. گویش مردم وزوان، گویش «راجی» است كه جزو شاخه¬های لهجه¬های مرکزی محسوب می‌شود. داده¬های این مقاله از یک پایان¬نامه جمع¬آوری شده است. این پایان¬نامه توسط آقای حسن سمیعی¬نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان¬شناسی همگانی دانشگاه اصفهان در سال 1374 نوشته شده است. در این مقاله به توصیف یکی از مشخصه¬های این گویش، یعنی نظام ضمایر شخصی می¬پردازیم و سپس به معرّفی، تحلیل و توصیف ساختواژی و نحوی پی¬بست¬های ضمیری در گویش وزوان می¬پردازیم. از جمله يافته¬هاي تحقيق مي¬توان به اين مورد اشاره كرد كه درگويش وزوان، پی¬بست¬های ضمیری، عنصری نحوی است؛ يعني می¬تواند جایگاه فاعل منطقی، مفعول صریح و غیر صریح و مضاف¬ٌالیه را در جمله پُر کند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني مرضیه بدیعی

بررسی پی‌بست‌های ضمیری در گویش وزوان

655
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

هدف اصلی پژوهش زبانی- اجتماعی حاضر، بررسی چگونگی پویایی و وضعیت کاربردی زبان نایینی در شهرستان نایین است. در این تحقیق تلاش شده است تا تأثیر دو متغیر اجتماعی سن و جنس در میزان کاربرد دو زبان فارسی و نایینی مشخص شود. جمعیت نمونه را، 30 زن و 30 مرد دوزبانه¬ي نایینی- فارسی در سه گروه سنی زیر 20 سال، بین 20 تا 40 و بالای 40 سال تشکیل می‌دهند که به روش تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات جمع¬آوری شده از طريق پرسش¬نامه، نشان داد که میان سن و جنس آزمودنی¬ها و کاربرد زبان در شهرستان نایین رابطه¬ي معناداری وجود دارد؛ به طوري كه زبان نایینی، بیش¬تر توسط گروه سنی بالای 40 سال به کار می¬رود. همچنین، بر اساس داده¬های به دست آمده، کاربرد نایینی در گفتار مردها بیش¬تر از زن¬ها است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني فاطمه محمدي (كربلايي محمدی)

بررسی تأثیر سن و جنس بر کاربرد زبان در شهرستان نایین

1978-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

زبان، پیوسته در میان دو محور تاریخ و جغرافیا، دستخوش نوسان و تغییر بوده و هست. گویش¬های منطقۀ کومش، نیز به عنوان شاخه¬هایی از درخت پُر¬برگ و بار زبان فارسی بنا بر خصلت ذاتی پدیده¬های زبانی، در بستر تاریخ دستخوش دگرگونی بسیار شده‌اند. تحوّلات آوایی دو گویش سمنانی و سرخه¬ای همچون حذف مصوت¬ها و هجاهای پایانی، جانشین¬سازی آواگروه¬ها، حذف یا تبدیل واج¬ها، قلب و...، گاه منطبق بر قواعد آوایی فارسی و گاه به شیوه¬های دیگر بوده است. همچنین تفاوت¬هایی در چگونگی دگرگونی¬های آوایی به ويژه در حوزۀ مصوت¬ها در اين دو گویش دیده می¬شود. وجود شباهت¬ها و تفاوت¬ها در نحوۀ دگرگونی¬ها بین این دو گویش به عنوان زیرشاخه¬های پارتی فارسی میانه با شاخۀ پهلوی، در کنار بررسی مقایسه¬ای تحوّلات آوایی زبان باستانی، می¬تواند رهگشای رسیدن به شکل احتمالی پارتی کهن باشد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني یومیه عربیان - فهیمه حسنیان

بررسی تطبیقی تحولات آوایی دو گویش سمنانی و سرخه‌ای

1701-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

مقالۀ‌ حاضر با هدف‌ ‌یافتن و نشان¬دادن تفاوت¬های آوایی گویش بختیاری و زبان فارسی تهيه‌ شده‌ است‌. البته بايد به اين‌ نكته‌ توجه داشت كه‌ یافتن این تفاوت¬ها، بدون حضور در محیط و بدون کمک گرفتن از گویشوران اصیل و بدون آشنایی با این گویش، كمي‌ دشوار به‌ نظر مي¬رسد. در اين‌ مقاله‌ سعي‌ شده‌ تا با روش بسیار ساده، این تفاوت¬ها بيان‌ شود. سه روش مقایسه، مغایرت¬سنجی و مشاهده¬، شیوه¬های به کار رفته در این پژوهش است. تحولات زبانی، حروف ویژه، تبدیل¬های آوایی ایجاد ¬شده بر روی واژگان و بررسی¬های نحوی، از مواردي‌ است‌ كه‌ در اين‌ مقاله‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني فاطمه خیامي

بررسی تفاوت‌های آوایی در گویش لری بختیاری گویشوران ساکن استان خوزستان با زبان فارسی معیار

1034-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

فرهنگ هر ملتی در حکم زندگی¬نامه و روشن¬گر سوابق تاریخی یک کشور است. ادبیات عامیانه، که قدمت آن به درازای حیات بشری است، سینه به سینه به طور شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده¬است و خود دارای اقسام متعددی است از جمله: افسانه¬، ترانه¬، لالایی، چیستان، متل، دعا، نفرین، ضرب¬المثل¬ و... پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل جنبه¬های گوناگون ادبیات عامیانه در گویش سنگسری می¬پردازد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نوع معیشت و باورهای مردمان این سرزمین بر ادبیات عامیانه آنان است. بر اساس تحلیل¬های یافت¬شده، می¬توان گفت کاربرد ترانه¬های محلی و قصه¬های عامیانه، ارتباط تنگاتنگ با شیوۀ زندگی این مردمان که بر پایۀ دامپروری است، دارد. ضرب¬المثل نیز، علاوه بر ارتباط با شیوه زندگی آنان، بر پایۀ نکات اخلاقی، تعلیمی و باورهای عامیانه است. دعا، بر حسب نوع گویش سنگسر¬ها، با ضرب آهنگ آرام و نفرین، با حالت خشم و کوبندگی که بیان¬گر احساسات گوینده است، بیان می¬شود. چیستان نیز، به عنوان نوعی بازی فکری در میان آنان رایج است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر عبدالله حسن‌زاده میرعلی - مریم ابراهیمی

بررسی جنبه‌های عامیانه گویش سنگسری

779-2
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020