سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
نخستین همایش بین الملی گویش های مناطق کویری ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش¬شناسی، یکی از شاخه¬های علمی زبان¬شناسی و هدف از آن، جمع¬آوری و بررسی علمی گویش¬ها است. ایران، این دیر کهن و پهناور پارس، گنجینه¬ای بسیار ارزشمند از گویش¬های مختلف و متنوع است که در طول سالیان، تا حدی اصالت خود را حفظ کرده¬اند. بررسی گویش¬ها، منبعی بسیار غنی برای شناسایی ویژگی¬های خاص زبان¬شناختی مربوط به مناطق مختلف ایران به شمار می¬رود و چه نیکوست که با بررسی آن¬ها، مشخصات زبانی¬شان گردآوری و حفظ شود. در این راستا، مقالۀ حاضر به بررسی و توصیف گویش دهق (ناحیه¬ای در هشتاد کیلومتری اصفهان) می¬پردازد. اين گویش، در مقایسه با فارسی رسمی، دارای تفاوت¬های آوایی و واژگانی و حتی در مواردی دارای مشخصات زبانیِ خاص خود است. پژوهش حاضر با شیوۀ میدانی و مطالعۀ کتابخانه¬ای، به توصیف و مقایسۀ برخی از این تفاوت¬ها می¬پردازد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني ماندانا طائبی - ژاله مکارمی

بررسی جنبه‌هایی از گویش دهق و مقایسۀ آن با فارسی رسمی

1645-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش سمنانی از اعضای زبان¬های شاخۀ غربی ایرانی است. وجود جنس دستوری دو گانۀ مذكّر و مؤنث در سطح واژگان، جنس دستوري براي حروف تعريف نامعيّن و ضماير شخصي و اشارۀ مفرد، از جملۀ خصوصیّات اين گويش است. در این مقاله، جنس دستوری و حوزۀ عملکرد آن بررسی شده است. با بررسی 3000 واژۀ مستخرج از واژه¬نامۀ گویش سمنانی مشخّص شد که معیار آوای پایانی، مهم¬ترین معیاری است که بر جنس اسامی در گویش سمنانی حاکم است. ضمن اینکه معیارهای معنایی و ساختواژی نیز بر جنس اسمی در این گویش تأثیر دارند. اسامی دارای جنس طبیعی، از نظر معنایی نشان¬دار و اسامی که دارای جنس طبیعی در جهان خارج نیستند، از نظر آوایی، نشان¬دار می¬شوند. تنها عامل صرفی مشترك در این مسئله، پسوند تصغیر¬ساز است که اسامی حایز را دارای جنس دستوری مؤنث می¬نماید.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني زینب محمّد¬ابراهیمی بلقیس روشن فرشته سراج

بررسی جنس دستوری در گویش سمنانی

1919-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

از آن¬جايي که تأثیر زبان فارسی معیار و رسانه¬های گروهي، بر گویش¬های محلی پیامدی منفی دارد، بررسی ساختمان و گردآوری پیکرۀ گويش¬ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در خصوص گویش جهرمی، از جمله گویش¬های استان فارس، تا کنون هیچ کار علمی به صورت اختصاصی و يا تحقیق زبانی مستقل انجام نگرفته است و شاید این تحقیق نخستین گام در مطالعه و تجزیه و تحلیل واج¬شناسی و آواشناسی آن باشد. برای جمع¬آوری داده¬ها، از گویشوران بومی و ساکن جهرم استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش¬های رایج و استفاده از کتاب¬ها و پایان¬نامه¬های موجود و مرتبط انجام گرفته است. در نهایت پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که با وجود تفاوت¬هایی چند به خصوص در مورد واژگان، نظام آوایی آن شباهت فراوانی به فارسی معیار دارد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دكتر سيدآيت‌اله رزمجو - ثمینه رازقی

بررسی زبان‌شناختی گویش جهرمی: توصیف نظام آوایی و فرآیندهای واجی

1193-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

هدف اين مقاله، توصیف کلی گویش نی¬ریزی از گویش¬های استان فارس است. بررسی این گویش، به دلیل تنوع و تفاوت¬های واج¬شناسی، آوایی و دستوری در مقایسه با فارسی معیار اهمیت زیادی دارد. از جملۀ این تفاوت¬ها، استفاده¬ از کشش واکه¬ای و ایجاد تمایز در معنی است. همچنین فرآیندهای آوایی شامل قلب، حذف، ابدال، در بیش¬تر واژگان اين گويش دیده می¬شود. اصل کلی در این گویش، تلفظ هرچه ساده¬تر کلمات است؛ به نحوی که باعث حذف بسیاری از واج¬ها شده است. این گویش تحت شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تحوّلات زیادی را گذرانده است. کلمات بیگانه تغییر اندکی یافته¬اند و به تأثیر فرآیندهای آوایی زبان فارسی جای خود را در این گویش یافته¬اند. بررسی کلمات این گویش، سبب شکوفایی توانایی¬های این زبان می¬شود؛ چراکه زبان پدیده¬ای است پویا و مدام در حال تغییر و تحوّل، و تکامل آن بستگی به توان زایشی در ایجاد اصطلاحات و واژه¬های جدید برای کلمات بیگانه دارد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني زهرا دشتبان

بررسی زبان‌شناختی گویش نی‌ریزی و معرفی برخی از واژگان آن

1127-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گويش‌شناسي، شاخه‌اي از زبان¬شناسي محسوب می‌شود و هدف آن گردآوري و توصيف علمي گويش‌ها است. اين نکته را بايد در نظر داشت که سوادآموزی مردم، به ميان آمدن وسايل ارتباط جمعي و گسترش آموزش همگاني، همه ضرباتي شديد بر پيکرۀ گويش‌ها وارد مي‌آورد و ديري نمي‌گذرد که زبان‌هاي محلي و گويش‌ها رو به نابودي مي‌روند. گويش‌ها و زبان‌هاي محلي، منبع بسيار غني براي پژوهش‌هاي زباني، ادبيات، جامعه‌شناسي و تاريخي است. هدف از نگارش مقالۀ حاضر، توصیف و بررسی واج¬های گویش یزدی و پس از آن آرایش واجی با استفاده از جفت¬های کمینه است تا بتوان واژگان گویش یزد و فرایند¬های واجی را بهتر نمایش داد. همچنین برای حفظ ادبیات و فرهنگ گویش یزدی، سروده¬ها، شعر¬ها، باور¬ها و ضرب¬المثل¬های یزدی ارائه شده است. يافته¬هاي اين تحقيق، نشان مي¬دهد كه گويش يزدي نسبت به فارسي معيار، از تعداد مصوت‌هاي بيشتري برخوردار است. تکيه و آهنگ چه در سطح کلمه و چه در بافت جمله، از جمله عناصري هستند که سبب شده گويش يزدي از لحاظ عناصر زبرزنجيري، از زبان فارسي رسمي متمايز شود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر شراره سادات سرسرابی

بررسی زبان‌شناختی گویش یزدی و نگهداشت آن

1286-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در این پژوهش، ساخت¬واژۀ زبان ترکی رایج در آسیابک (واقع در استان مرکزی) بررسی و توصيف شده است. پس از ذکر مطالبی دربارۀ فرایندهای واژه¬سازی و انواع آن، این فرایندها بر اساس داده¬های زبان مورد پژوهش، بررسی شده‌اند. روش پژوهش، کتابخانه¬ای و میدانی و در چهارچوب نظریۀ ساخت¬گرا و به صورت توصیفی انجام شده، سپس داده¬های موجود زبانی، تجزیه و تحلیل شده ¬است. پس از بررسی فرایندهای واژه¬سازی، نتایجی حاصل شد که عبارت¬اند از الف) به سبب پیوندی ¬بودن ساختار زبان ترکی، فرایند اشتقاق در این گونۀ زبانی بسیار زایا است. فرایندهای ترکیب، اتباع و نام¬آواسازی نیز در این زبان کاربرد دارند. ب) به دلیل تعامل گویشوران ترک¬زبان در آسیابک با فارسی¬زبانان، این زبان از فارسی بسیار وام گرفته است؛ حتی این وام¬گیری¬ها در سطح ساخت¬های بزرگ¬تر از واژه هم مشاهده می¬شود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني تارا مختاری دكتر سيد مهدي سماعي

بررسی ساخت واژه زبان ترکی در آسیابک

1998-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش¬های وزوان و ابیانه، از جمله زبان¬های ایرانی نو به شمار می¬آیند كه جزء گویش¬های مرکزی ایران و از شاخه¬هاي گویش¬های شمال شرقی محسوب می‌شوند. اين گويش¬ها، به ترتیب در روستاهای وزوان و ابیانه که در منطۀ کاشان قرار دارند، تکلّم می¬شود. در این گویش¬ها، ساخت ارگاتیو وجود دارد. ارگاتیو حالتی دستوری است که در آن فعل از نظر دستوری، به جای فاعل با مفعول مطابقت می¬کند و فاعل منطقی جمله، حالتی غیر فاعلی دارد. در گویش¬های ایرانی، این ساخت در افعال ماضی متعدی وجود دارد. در این مقاله انواع ساخت ارگاتیو در دو گویش وزوان و ابیانه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که گویش ابیانه بیش از گویش وزوان، این ساختار را حفظ کرده است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتراسفندیار طاهری - رویا سیفی - مرضیه بدیعی

بررسی ساختار ارگاتیو در گویش‌های وزوان و ابیانه

1675-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

استان‌های سمنان و مازندران، به دلایل طبیعی، سیاسی، تاریخ و فرهنگ مشترک، جغرافیای تاریخی و... ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. وجود اقوام مختلف سمنانی در مازندران و رواج فرهنگ و گویش کویری در این خطّه به وسيلۀ اقوام مهاجر سمنانی، ضرورت اهمیّت اجرای تحقیق پیرامون «بررسی لغات مشترک گویش‌های سمنانی و طبری» را روشن¬تر می‌سازد. بنابراین محققّان مقاله، با انجام تحقیق میدانی و مصاحبه با کارشناسان (سمنانی‌های مقیم مازندران)، واژگان مشترک دو گویش را شناسایی و استخراج و در یافته‌های تحقیق، مورد بررسی و تحلیل قرار داده¬اند. اهداف اصلی تحقیق عبارتند از: الف) بررسی لغات مشترک سمنانی ـ مازندرانی ب) بررسی عوامل به وجود آورنده¬ي لغات مشترک سمنانی ـ مازندرانی از نظر کارشناسان.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني احمد غنی‌پور ملکشاه - رضا عبادی جامخاه - نسیم احمدی

بررسی عوامل تأثیرگذار به وجود آورندة واژگان مشترک در بین گویش‌های سمنانی و مازندرانی

1752-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

واج¬شناسی خود¬واحد، برای اوّلین بار توسط «گلد اسمیت» به عنوان حوزه¬ای مستقل در واج¬شناسی زایشی مطرح شد. گلد اسمیت، بازنمایی واجی را از حالت خطی درآورد و آن را به صورت شبکه مطرح کرد. بر اساس رویکرد خود¬واحد، در تحلیل¬های واجی، چندین لایه وجود دارد و فضای باز¬نمایی واجی یک فضای چند¬بُعدی است که در هر بُعدش یک یا چند مشخّصۀ مستقل–خود¬واحد– تولیدی قرار دارد. این مقاله در پي آن است تا به بررسی و تحلیل برخی از فرایندهای واجی فعّال در گویش مشهدی بر اساس رویکرد واج¬شناسی خود¬واحد بپردازد و میزان کارآیی آن را در بررسی و توجیه فرایندهای واجی موجود در اين گویش مورد بررسی قرار دهد. با توجه به يافته¬هاي اين پژوهش، مي¬توان گفت كه واج¬شناسی خود¬واحد، به خوبی قادر به تبیین و توجیه فرایندهای واجی همگونی، درج، حذف و هماهنگی واکه¬ای در گویش مشهدی است و توجیه سایر فرایندهای واجی در آن، ناممكن است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني آیدا فیروزیان پوراصفهانی طیبه فاتحیان

بررسی فرآیندهای واجی در گویش مشهدی براساس واج‌شناسی خودواحد

1666-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

فرایندهای واجی گویش سنگسري در مقایسه با زبان فارسی معیار در مواردی بسیار نادر است. از جمله ابدال¬های همخوانی این گویش، می¬توان به جایگزینی [v] به جای [b] و جایگزینی [ž] به جای [z] با بسامد متوسط اشاره کرد. ویژگی مهم دیگر، استفاده از همخوان [z] به جای همخوان [d] است. واکۀ [ə] از تغییر و تحوّلات واکه¬هایی همچون [a]، [u]، [o]، [e] و [u] از تحوّلات واکه¬های دیگر به دست آمده است. خوشۀ صامت آغازین که در ساخت افعال این گویش وجود دارد، با تغییراتی برای شکستن این خوشه¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرد. نوعی اضافه که افزودن واکه¬ای در بین خوشۀ آغازین و یا افزودن یک واکه و یک همخوان، قبل از خوشه¬های آغازین باشد، در گویش سنگسری ملاحظه می¬شود. نکتۀ جالب در مشدّد ¬سازی حالت پی¬بستی فعل ربطی است. همچنين اگر صامت¬های انفجاری بی¬واک بین دو مصوّت قرار گیرند، مشدّد تلفّظ می¬شوند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني ناصر صباغیان - زکیه لطفی

بررسی فرآیندهای واجی گویش سنگسری

1510-2
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020