سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
نخستین همایش بین الملی گویش های مناطق کویری ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

هدف از نگارش این مقاله بررسی گویش کهنگی، یکی از گویش‌های استان اصفهان، شهرستان اردستان، روستای کَهَنگ است.. این تحقیق به توصیف و بررسی برخی فرایند‌های واجی موجود در گویش کهنگی می پردازد. مقالۀ حاضر به شیوۀ توصیفی تحلیلی انجام شده و برای جمع‌آوری داده‌های این تحقیق با بیش از 10 گویشور بین سنین 40 الی 85 سال از هر دو جنس زن و مرد و غالباً بی سواد یا کم سواد مصاحبه به عمل آورده شده است. با این هدف پرسش نامه‌ای شامل واژگان، جملات و داستانی از پیش تعیین شد و به همراه 15 ساعت مکالمات روزمرۀ گویشوران ضبط و بررسی شد. فرایند‌های واجی شناسایی شده در این گویش عبارت‌اند از حذف همخوان‌های تیغه ای t و d ، درج ، کشش جبرانی ، هماهنگی واکه‌ای ، تبدیل همخوان سایشی چاکنایی h به ملازی x و تضعیف . در این بین فرایند تضعیف پر بسامد‌ترین فرایند موجود در گویش کهنگی شناخته شد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا سکینه کوه‌کن کهنگی

بررسی فرایندهای واجی در گویش کهنگی

1756-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

روستای جرم¬افشار در ٥ کیلومتری شهرضای امروز در استان اصفهان واقع شده است. نام این روستا در ابتدا گبر¬نشین بوده است که به دلیل سکنۀ غیر مسلمان آن در آن زمان و به خصوص در مجاورت شهر مذهبی شهرضا به این نام خوانده می‌شده است. قدمت این روستا زیاد نیست و به حدود ٥٠٠ سال می¬رسد. اوّلین سکنۀ آن مهاجران شیرازی بودند که به شهرضا آمدند و بعد به دلیل قناتی که در این ناحیه در آن زمان وجود داشت، به این منطقه کوچ کردند. درآمد مردم، از باغات انار و کشت غلّات و دامداری حاصل می¬شود. در این تحقیق برخی از فرايندهای گونۀ جرم¬افشاری از جمله انواع همگونی¬ها، ارتقاي واکه، کشش جبرانی، تضعیف، تقویت، حذف و ناهمگونی مطرح شده است. بررسی فرايندهای این گونۀ زبانی نشان می¬دهد که فرايندهایپ همگونی و تضعیف از دیگر فرايندها فعّال¬ترند. از فرايند¬های بررسی شده در میان واکه¬ها در این تحقیق، فرايند ناهماهنگی واکه¬ای بیش از سایر فرايندها بسامد دارد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر زعفرانلو کامبوزیا عالیه کرد فیروزه اسلامی

بررسی گونۀ زبانی جرم‌افشاری

1724-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گويش تاتي رايج در شمال خراسان، از گويش¬هاي ايراني قديم است كه با گونه‌هاي ديگر خود به لحاظ ساختاري تفاوت¬هايي و در برخي موارد از جمله در واژگان، با آن¬ها اشتراك دارد. اين مسئله، اين نظريه را كه اين گويش همچون ساير گونه‌هاي تاتي از گويش¬هاي پيش از ظهور اسلام و مربوط به دوران حكومت مادها بوده است، تأييد مي¬كند. وجود واژگان مشترك اين گويش با متون كهن فارسي و كاربرد معنايي هر يك از اين كلمات براي تصحيح و تفسير آثار پيشينيان، ضرورت توجه به گويش را توجيه مي‌كند. بدون شك پاسخ¬گويي به دشواري¬هاي متون و درك معناي درست آن، بدون بهره¬گيري از كاربرد لغوي واژگان گويش‌هاي گوناگون، دشوار و يا غير ممكن مي‌شود. عدم توجه به معناي گويش پاره‌اي از لغات، بعضي از شارحان و مصححان و محققان را به اشتباه افكنده و اين اشتباه در تصحيح متون و شرح ابيات مؤثر اخلال ايجاد كرده است. گويش تاتي شمال خراسان از جمله گويش‌هايي است كه لغات مشترك فراواني از آن را مي‌توان در متون كهن فارسي يافت و از اين طريق بسياري از دشواري¬هاي معنايي و رسم¬الخطي متون گذشته را حل كرد. در اين مقاله به نمونه‌هايي از اين موارد پرداخته شده است. توجه شارحان و محققان بدين نكته رهگشاست.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني شیوا سادات نوروززاده

بررسی گویش تاتی رویین واقع در شهرستان اسفراین و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی

2234-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش برد¬خونی در شهر برد¬خون، یکی از شهرهای جنوب ایران رواج دارد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی این گویش از لحاظ آوایی و مقایسۀ آن با فارسی معیار است. این تحقیق به عنوان اولين بررسی نظام¬مند گويش برد¬خونی، بیش¬تر به آوا¬شناسي، فرايندهاي واجي، ساختمان هجا و تفاوت¬های آوایی اين گویش و مقايسۀ آن با فارسی معیار پرداخته است. به منظور یافتن این تفاوت¬ها، به روش میدانی از گويشوران بومي، یاری گرفته شده و براي تجزيه و تحليل اطلاعات، از روش رايج مورد استفادۀ زبان¬شناساني چون مشكوه الدين، حق¬شناس و ثمره، استفاده شده است. با توجه به نتایج اين تحقیق مي¬توان گفت كه تفاوت نظام آوايي این گویش با فارسي معيار، تفاوت¬هاي واج¬گونه¬اي است. مشخص¬ترين فرايندهاي واجي این گویش، همگوني، ناهمگوني، حذف، افزايش، قلب، تبديل، كشش جبراني و خيشومي¬شدگي است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر سیدآیت‌الله رزمجو - دکتر جلال رحیمیان - فاطمه حصیری

بررسی نظام آوایی گویش بردخوني

1218-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

واج‌شناسی خود واحد ، یکی از انگاره های واج‌شناسی غیر خطی در چهارچوب واج‌شناسی زایشی است. در واج‌شناسی خود واحد هر عنصر واجی دارای یک ساختار درونی از مشخصه‌های واجی است که به صورت سلسله مراتبی مرتب شده‌اند. با توجه به بازنمایی غیر خطی مشخصه‌های واجی، فرایندهای واج شناختی در واج‌شناسی خود واحد از رهگذر عمل های غیر خطی نظیر گسترش و قطع، تحلیل می‌شوند. با توجه به اینکه تاکنون فرایندهای واجی گونه ی فارسی اصفهانی در قالب نظریۀ خود واحد بررسی نشده است، مقاله ی حاضر به توصیف و تحلیل فرایند همگونی واجی در گونه ی فارسی اصفهانی می پردازد.این کار به شیوه ی توصیفی– تحلیلی انجام شده است. داده ها از گویشوران بومی که افراد سالخورده وقدیمی بازار میدان امام اصفهان می باشند گرد آوری شده است. آوانویسی کلمات بر اساس جدول (International Phonetic Alphabet) IPA صورت گرفته است. در مواردی، صرفاً قاعده واجی بر اساس مدل SPE ارائه شده است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني فرشته مهدوی

بررسی همگونی واجی در گونۀ اصفهانی بر اساس نظریۀ خودواحد

2172-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش¬ها، منبعي بسیار غنی برای پژوهش¬های زبانی به حساب می¬آیند و با پیشرفت تکنولوژی، تأثير رسانه¬های گروهی و افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، گویش¬های محلّی در معرض نابودی قرار دارند. تحقیق حاضر به بررسی و توصیف آوایی افعال در گویش تربت حیدریه در استان خراسان رضوی، پرداخته است. در این تحقیق پس از صرف افعال، تفاوت¬های آوایی آن¬ها در مقایسه با افعال زبان فارسی معیار، نشان داده شده است. بخش عمدۀ افعال انتخاب¬شده، از طريق گفت¬و¬گوي با افراد بومی منطقه که غالباً بی¬سواد یا کم¬سواد بوده¬اند، جمع¬آوری شده است. شیوۀ کار به صورت تحلیلی ـ توصیفی انجام و داده¬های جمع¬آوری شده بر اساس راهنمای گویش¬ها و کُتب دستور زبان فارسی و ، از نظر آوايي بررسي شده است. آوانویسی کلمات هم براساس جدول (IPA) است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني آزیتا خزاعی

بررسی و توصیف آوایی افعال در گویش تربت حیدریه

1016-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

شهرستان اردستان، در شمال شرق اصفهان واقع شده و با شهرهای گرمسار، کوهپایه، اصفهان، نائین، نطنز و آران و بیدگل هم¬جوار است. گویش اردستانی، زير¬ عنوان گویش¬های مرکزی ایران قرار دارد. در مجموعۀ گویش¬های ایران مرکزی، گویش اردستانی به همراه گویش¬های انارکی، بهدینی، نائینی، زفره¬ای و کلیمیان یزد و کرمان جزء گویش¬های جنوب شرقی دسته¬بندی می¬شوند. گویش¬های مرکزی ایران خود جزء مجموعۀ بزرگتری با عنوان گویش¬های ایرانی غربی هستند. گویش اردستانی به لحاظ آوایی، یکی از پیچیده¬ترین گویش¬های ایرانی است و متأسفانه جز دو مقالۀ خارجی از «هارولد بیلی» و «پی¬یر لکوک» تا کنون کار ارزنده¬اي دربارۀ آن انجام نگرفته است. پژوهش حاضر، گویش اردستانی را در سه سطح آوایی، صرفی و نحوی بررسی و توصیف کرده و با شیوۀ رایج علمی در جمع¬آوری گویش¬های ایرانی، کوشیده است به همه سؤالات پژوهش¬گران پیرامون این گویش، پاسخ مقتضی و شایسته بدهد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر سیدمحمد امیری - دکتر قربانعلی ابراهیمی

بررسی و توصیف گویش اردستان

538
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش خارگی به عنوان یکی از گویش¬های ناشناخته گویش¬های جنوب غربی ایران است. این گویش در جزیرۀ خارگ، یکی از جزایر شمالی خلیج فارس تکلم می¬شود که از توابع استان بوشهر است. گویش خارگی دارای تفاوت¬ها و شباهت¬هایی با فارسی معیار است که این پژوهش به بررسی و توصیف آن‌ها می¬پردازد. در این پژوهش ضمن معرفی همخوان¬ها و واکه¬های گویش از طریق «جفت¬های کمینه»، ویژگی¬های آوایی، توزیع آن¬ها در سطح واژه¬ها نیز بیان می¬شود. در ادامۀ فرآیندهای آوایی مهم و ساختمان هجا به صورت مشروح مورد بررسی و توصیف قرار می¬گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در این گویش 23 همخوان و 6 واکه بسیط و مرکب قابل شناسایی است. از عمده¬ترین فرآیندهای آوایی گویش خارگی می¬توان به همگون¬سازی، ابدال، اضافه و حذف اشاره کرد. واج آرایی و ساختمان هجایی این گویش دارای رفتاری مشابه با فارسی معیار است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني علیرضا احمدی - بی‌تا بلوکی

بررسی و توصیف نظام‌آوایی و واجی گویش خارگی

132
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

فعل اصلی‌ترین مقوله واژگان فارسی است زیرا از یک سو در بردارنده معنای اصلی جمله و عناصر اصلی صرف نظیر مطابقت زمان شخص و شمار می باشد و از سویی دیگر ساخت آن نشاندهنده بسیاری از ارکان اصلی جمله است. لازم به یادآوری است که عناصری که در ساختمان فعل به‌کار می‌رود از دو جزء ثابت یعنی همان ریشه فعل که در تمامی صیغه ها و صورت های فعلی دیده می‌شود و جزء ثابت یعنی همان ریشة فعل در زبان فارسی با زبان سنگسری می‌باشد بنابراین این مقاله حول دو محور اصلی میچرخد: 1-بررسی ریشه یا بن فعل در زبان فارسی معیار و سنگسری 2-بررسی شخص و زمان در موارد مذکور تا از این طریق بتوان به مرزهای مشترک و همچنین تفاوت و نیز ارتباط زبان فارسی امروز و کهن پی برد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر یدالله شکری - نورافروز مصباحیان

بررسی و مطابقت صرف فعل در زبان فارسی معیار و سنگسری

1425-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش سمنانی، بازماندۀ زبان پهلوی و از شاخۀ زبان¬های ایرانی شمال غربی و جزء گویش¬های مرکزی ایران، محسوب می¬شود. از ویژگی¬های بارز این گویش، انعطاف¬ناپذیری، دست¬نخوردگی، تقسیم اسامی به مذکر و مؤنث و... است. این گویش خود به چند زیر¬گویش افتری، شهمیرزادی، سُرخه¬ای، سنگسری و گیلکی فیروزکوهی تقسیم می¬شود. گویش گیلکی که جزء شاخۀ غربی زبان¬های ایرانی است، خود به سه زیرگویش شرقی، غربی و گالشی تقسیم می¬شود. حال مسئله این¬جاست که گویش گیلکی فیروزکوهی چگونه وارد گویش سمنانی شده است. برای این مهم، فرضیه¬هايي می¬توان مطرح کرد که فرضیه¬ا¬ی كه گویش سمنانی و گیلکی را بازماندۀ فارسی باستان و میانه (پهلوی) مي¬داند، به یقین نزدیک¬تر است. این مقاله با روش کتابخانه¬ای- میدانی، می¬کوشد نخست به پیشینۀ پژوهش و سپس ساختار فعل در این دو گویش بپردازد. سپس اسامی، صفت¬ها، مصادر و ساخت نحوی این دو را با هم مقایسه کند تا وجوه مشباهت¬ها را استخراج کند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر علی صفایی - لیلا درویشعلی پور آستانه

بررسی وجوه مشابهت‌های زبانی بین گویش سمنانی و گیلکی

1557-2
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020