يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
دومین کنفرانس رشد بلور ایران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه طیبه مولاروی مطالعه ثابتهای شبکه و ثابتهای اپتیکی بلور کادمیم تلورید با استفاده از نظریه تابعی چگالی 21
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه شگفته سکه، فاطمه؛ رضا قلی پور دیزجی، حمید رشد و مشخصه یابی بلور تری گلایسین سولفات خالص و همراه با افزودنی کلرید سدیم در جهت <001> به روش SR 22
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه محمدی منش، ابراهیم؛ توکلی، محمدحسین؛ غیاثوند، زهرا محاسبات عددی گرمای القائی، جریان های شاره و میدان های دما برای شکل های مختلف سطح مقطع پیچه در رشد بلورهای اکسید به روش چکرالسکی 23
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه ذالیانی، حمیده؛ جعفر تفرشی، مجید؛ فضلی، مصطفی؛ دوست محمدی، سعیده بررسی تأثیر بازپخت بر کیفیت اپتیکی تک بلورهای KTiOPO4 24
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه سالاریان، سمانه؛ رضا قلی پور دیزجی، حمید رشد جهت مند بلور ADP همراه با افزودنی L-lysine از محلول و بررسی خواص فیزیکی آن 25
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه امیرجان، احسان؛ افتخاری ممقانی، عباس؛ فری پور، حیدر؛ پاکباز، محمدطاهر بررسی موقعیت بوته در کوره حین فرآیند رشد بلور سیلیکون به روش چکرالسکی 26
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه دوست محمدی، سعیده؛ جعفر تفرشی، مجید؛ فضلی، مصطفی؛ غریبشاهیان، الهه؛ ذالیانی، حمیده بررسی تأثیر بازپخت بر روی ریز سختی تک بلورهای KTiOPO4 27
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه قلی زاده، احمد؛ پور آرین، فائز بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی ترکیب¬های Nd3-xTbxFe27V2.0 (x = 0,1,2,3) 28
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه غریب شاهیان، الهه؛ جعفر تفرشی، مجید؛ فضلی، مصطفی بررسی حفره های سونش شده در تک بلورهای KTP رشد یافته به روش هسته سازی خود به خودی در محیط فلاکس 29
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه امیرجان، احسان؛ افتخاری ممقانی، عباس؛ فری پور، حیدر؛ پاکباز، محمدطاهر تأثیر میزان و جریان گاز آرگون روی تک بلورهای صنعتی سیلیکون تولید شده به روش چکرالسکی 30
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017