يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
دومین کنفرانس رشد بلور ایران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه بوداغی مالیدره، رویا؛ ثابت داریانی، رضا محاسبه پارامترهای سد دو گانه مستطیلی AlxGa1-xAs/GaAs 51
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه احمدی، راحله؛ ثابت داریانی، رضا بررسی مورفولوژی فیبرهای نانوساختار تو خالی اکسید روی 52
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه نعیمی، زهرا؛ جعفر تفرشی، مجید؛ فضلی، مصطفی بررسی وجود گونه های متفاوت نقره در سنتز نانو کامپوزیت Ag/-Al2O3 53
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه حیدریان، نرگس؛ عشقی، حسین تأثیر فاصله زیرلایه تا بوته بر مورفولوژی و خواص ساختاری نانو ساختارهای SiO2 تهیه شده به روش تبخیر حرارتی 54
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه امیرعباسی، محمد؛ عشقی، حسین بررسی نظری خواص ترابری الکتریکی گاز الکترون دو بعدی در ساختار ناهمگون ZnMgO/ZnO 55
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه جعفری ایوب، زهره؛ جعفر تفرشی، مجید؛ فضلی، مصطفی سنتز پودر نانو کامپوزیت آلومینا زیرکونیا با استفاده از یک سوخت جدید معدنی 56
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه ملکی، مسعوده؛ روضاتی، سید محمد رسانایی نوع p در N:SnO2 با استفاده از روش APCVD 57
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 ]
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017