پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
همایشی ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - همايشی ملي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي گروه علوم انساني دکتر مجید مداح اثر سرمایه اجتماعی بر فرار مالیاتی 117
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - همايشی ملي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي گروه علوم انساني سید محمد حسن مصطفوی اثرات سرمایه اجتماعی بر امنیت اقتصادی 155
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - همايشی ملي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي گروه علوم انساني دکتر رضا آقابابایی _ فرشته راستی ارائه ی مدلی برای تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی 43
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - همايشی ملي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي گروه علوم انساني دکتر علی اکبر امین بیدختی _ ماشاالله نظری ارایه یک مدل نظری با استفاده از مولفه های سرمایه اجتماعی برای ایجاد سازمان دانش محور: راهکاری جهت بهبود عملکرد اقتصادی 25
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - همايشی ملي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي گروه علوم انساني حبیب الله سالارزهی _ مصطفی فرخی استاد _ مجتبی فرخی استاد انباشت سرمایه اجتماعی و کسب و کارهای خانوادگی مکانیزم توسعه پایدار اقتصادی 455
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - همايشی ملي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي گروه فني ومهندسی دکتر آرام رضا صادقی اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در توسعه اقتصادی با تاکید بر مفهوم سرمایه اجتماعی 127
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - همايشی ملي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي گروه علوم انساني محمدرضا شهسوار بررسی تأثیر اجتماعی بر نابرابری و توزیع درآمد در ایران 359
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - همايشی ملي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي گروه علوم انساني دکتر محمد همتی _ محسن اکبرزاده _ سید عبدالرحیم ساداتی بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در بین کارآفرینی سازمانی 403
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - همايشی ملي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي گروه علوم انساني ابوالفضل دانایی _ علی شهابی _ امیر مهدی آبادی بررسی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در بین کارکنان سازمان ها با ارائه یک مدل تحلیلی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان) 565
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - همايشی ملي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي گروه علوم انساني غریب فاضل نیا _ کیومرث دهقانی بررسی میزان سرمایه اجتماعی در روستاهای مرزی منطقه سیستان 521
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020