يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
چهل و پنجیمین کنفرانس ریاضی ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه جواد اکبری مقایسه‌ی روش‌های ‎LMAPS‎ و ‎LDQ‎ برای حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی وابسته به زمان A-10-1227-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه عباس اکبری روش حداقل مربعات سیار مرحله به مرحله برای حل معادلات انتگرال فرد هلم-ولترا A-10-711-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه نرگس اکبری درباره ‎2-‎همبندی گراف توان گروه‌های ساده A-10-888-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه سید ابراهیم اکرمی حل هندسی مساله سینماتیک معکوس یک ربات سریالی با استفاده از فرمول ضرب نگاشت نمایی A-10-1350-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه طاهره الیاسی تحلیل درستنمایی تاوانیده برای توزیع چوله نرمال و چوله تی A-10-1064-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه فرحناز امیدی ارزیابی اختیارات متعارف با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو A-10-463-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه اسماعیل امیری مدل اتو رگرسیو آستانه‌ای با دو متغیر آستانه A-10-211-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه اسماعیل امیری مدل اتورگرسیو آستانه‌ای در حضور داده‌های گم‌شده A-10-223-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مقصود امیری بررسی و پیشنهاد مدلی جهت طراحی سیستم های پایایی A-10-1029-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه محمود امین طوسی مسئله مکان‌یابی p -هاب با ظرفیت نامتناهی در حضور صف M/G/1 A-10-368-1
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017